21 Kasım 2014 Cuma

Seramik Tasarım Yarışması

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz
ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla
kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sanayii kollarından biridir. 1950’li
yıllarda üretime başlayan Türk Seramik Sektörü, kısa sürede dünyanın en büyük
seramik üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Kalite ve yenilikçi tasarımları ile
önemli başarılar elde eden Türk seramik sektörü modern üretim teknolojileri
kullanılarak üretilen ürünler ile iç pazar talebini karşılamanın yanı sıra önemli ölçüde
ihracat da gerçekleştirmektedir.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (bundan sonra
Birlik olarak anılacaktır), tarafından ikinci kez düzenlenen ve geleneksel olması
hedeflenen “Seramik Tasarım Yarışması” ile, günümüzün ve geleceğin tasarımcılarını,
yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam mekanları ve ihtiyaçları ile
sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen, çevreye
duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar
sunmaya davet etmektedir.

YARIŞMANIN AMAÇLARI
Madde 1- “Seramik Tasarım Yarışması”, Birlik’in Türkiye’de seramik sektörünün
ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, yarışmanın
amaçları arasında;
a. Seramik ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve yurtdışında Türk
seramik sektörünün rekabet gücünü artırmak,
b. Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
c. Sektörün yurt dışında Türk seramik imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine
katkıda bulunmak,
d. Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
1e. Bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra rekabette de tasarımda da öne geçerek dünya
seramik sektöründe söz sahibi olacak tasarımlar yaratmak,
f. Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
g. Endüstriyel tasarım ile seramik ürün grubuna kazandırılacak ilave katma
değerlerin yaygınlaştırılmasıyla bunun rekabette kazandıracağı avantajlar
konusunda bir bilinç yaratmak,
h. İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı
olmak,
i. Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı
adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
j. Geleceğin seramik pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine
öncü olmak,
k. İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün,
estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı
güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu,
kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim
ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını
sağlayan seramik karo ve vitrifiye tasarımlarını sektöre kazandırmak, başta
gelmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU
Madde 2 - “Seramik Tasarım Yarışması” Birlik tarafından; iki farklı ürün
grubunda düzenlenmektedir. Bunlar:
a. Seramik Kaplama Malzemeleri: Seramik kaplama malzemesi, düşey veya eğik
yüzeylere harç vb. yapıştırıcı malzeme ile tespit edilen bitirici bir malzemedir.
Niteliği kullanılacağı yere göre değişir. Seramik malzeme ile kaplanacak duvar,
döşeme vb. yüzeylerin, malzemeleri taşıyacak, düz ve sağlam yüzeylere sahip
olması gerekir. Elastik ve hareketli yüzeyler düz kaplama malzemesinin
kaplanması için uygun yüzeyler değildirler. Bu nedenle kaplanacak yüzeylerin
2beton, taş, tuğla, harç vb. gibi kargir malzeme niteliğinde olması gerekir.
Çoğunlukla döşeme kaplama ve duvar kaplama olarak iki türde kullanılır.
b. Seramik Sağlık Gereçleri: Seramikten yapılmış ve genellikle banyo ve
tuvaletlerde kullanılan lavabo,lavabo ayağı, klozet, rezervuar, bide, pisuvar,
helataşı, eviye, küvet, duş teknesi ürünleridir.
Her iki ürün grubunun da çağdaş çizginin gereklerine uygun, estetik, hijyenik,
insan sağlığına uygun, enerji tasarrufu sağlayan, ihraç edilebilir ve sektöre
katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.
Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak seramik
malzemeler, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler
kullanılabilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına açık olan yarışmanın
katılım koşulları aşağıdadır.
A. Genel Şartlar
a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci
dereceden akrabası olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan Birlik’de çalışan biri veya çalışanlardan birinin
birinci dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışmayı açan Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan
kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması
gerekmektedir.
e- Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
Yukarıda yeralan hususlar tüm ürün grupları ve kategoriler için başvuranları
kapsamaktadır.

3B. Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kategorisi Özel Şartları
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı
olan ve yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık, Tasarım
ve Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesindeki bölümlerde okuyan
öğrencilerin katılımına açıktır. Öğrenci yarışmaya başvurduğu tarihte
ilgili fakültelerden birinde lisans öğrencisi olarak kayıtlı olmalıdır.
b. Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup
temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir. Grup öğrenci
kategorisinde, grup üyelerinin üniversite lisans / lisansüstü öğrencisi
olması, grup liderinin ise üniversitenin mimarlık, tasarım ve güzel
sanatlar fakültesi bünyesindeki bölümlerden birisinde lisans öğrencisi
olması gerekmektedir.
c. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Aksi
bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu
tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile
yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları
yarışma kapsamından çıkarılacak ve ödülleri geri alınacaktır.
C. Profesyonel kategorisi Özel Şartlar
a. Profesyonel kategori üretilmiş ve ticarileşmiş ürünler arasında
gerçekleştirilecek bir değerlendirme sistemidir. Bu sisteme başvuruyu
ürünün tasarımcısı, marka sahibi ve/veya üretici firması
gerçekleştirebilir. Tasarımcı üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel
sanatlar fakültelerinden mezun olan ve/veya bu bölümlerde doktora
yapan kişiler olarak tanımlanmıştır.
b. Yarışmaya grup olarak katılım mümkündür. Grup profesyonel
kategorisinde grup liderinin yukarıda bahsedilen maddeyi yerine
4getirmesi gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin
mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakülteleri bölümlerinden birinde
doktora öğrencisi veya meslek profesyoneli olması gerekmektedir.
c. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türk Patent Enstitüsü’ne
endüstriyel tescili için başvurmuş ve pazara sunulmuş olan, ticarileşmiş
ve faturalandırılmış ürün sahipleri de, tescil belgelerini sunma koşuluyla
yarışmaya katılma hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Aksi bir
durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması
halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların
varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacak ve varsa verilmiş olan ödüller
geri alınacaktır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
Madde 4 - “Seramik Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve
anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:
a. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm
dokümanlar “www.ceramicsdesign.org” web sitesinden temin edilecek ve
yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
b. Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni
okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla
doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:
1) Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
2) Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)
3) Diploma ve/veya Öğrenci Belgesi (Başvuru Belgesi 3)
4) Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)
55) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru Belgesi 5)
6) Tasarım
c. Yarışmacılar tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG
formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak maksimum 3 MB boyutunda dosya
ismini projenin rumuzu olarak belirleyip yarışmanın web adresine
gönderecektir.
d. Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş
rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına
ise kategori ve tasarım açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde
(Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır.
e. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine
yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve
başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit
edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
f. Birinci aşamada jüri üyeleri tarafından seçilen ve ikinci aşamaya geçmeye hak
kazanan tasarımların geliştirilerek birinci aşamada olduğu gibi, web sitesi
yoluyla OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.
g. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi
gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya
geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması
gerekmektedir.
h. Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri
kadar tasarımla katılabileceklerdir.
6i. Yarışmacılardan web sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının
taranmış halini yükleyerek Birlik’e göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla
istenilmektedir.
j. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri birinci aşamada sadece
yarışma sekreteryası, ikinci aşamadan itibaren ise jüri üyeleri tarafından açık
olarak bilinecektir.
k. Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında,
yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi
durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
l. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname
koşulları içinde izin verir.

YARIŞMANIN AŞAMALARI
Madde 5 - Seramik Tasarım Yarışması iki aşamadan oluşmaktadır.
a. Birinci Aşama: Bu aşamada, A3 boyutunda hazırlanmış bir format içinde, ölçekli
ve beyaz zemin üzerinde çalışılmış, bir tasarım önerisi istenilmektedir.
Yarışmacıların tasarımlarını birinci aşamada 3 boyutlu, açıklamalı ve renk
alternatifleri ile paylaşmaları önerilerini daha anlaşılır kılacaktır. Jüri üyeleri
katılımcıların projelerini online olarak değerlendirip; ikinci aşama için önerilerini
proje sahiplerinin online başvuru sayfalarında belirteceklerdir.
b. İkinci Aşama: Birinci Aşamada her kategoriden jüri üyelerince uygun görülen
projeler, ikinci aşamaya katılmak üzere seçilecektir. İkinci aşamada
yarışmacılara yarışma takvimine uygun bir şekilde yeterli süre verilerek,
tasarımlarını değerlendirmeleri doğrultusunda daha da geliştirme şansı
7verilecektir. İkinci aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru
“www.ceramicsdesign.org” web sitesinden yapılacaktır. İkinci Aşamada
Tasarımlar jüri üyelerince tekrar değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan
tüm projeler belirlenecektir.

JÜRİ ÜYELERİ ve YARIŞMAYA KATILAN TASARIMLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 6 - Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri için iki ayrı
ürün grubunda ve iki kategoride jüri bulunmaktadır. Her iki kategorinin Jüri Üyeleri
aşağıda belirtilmiştir.
Seramik Kaplama Malzemeleri Kategorisi:
(Lisans ve Lisansüstü Öğrenci ve Profesyonel Kategorileri İçin)
1- Ahmet T. YAMANER
2- Alev EBUZZİYA SIESBYE
3- Defne KOZ
4- Ece Ceylan BABA
5- Prof. Beril Anılanmert
6- Tapani HYVONEN
7- Erdem AKAN
Seramik Sağlık Gereçleri Kategorisi:
(Lisans ve Lisansüstü Öğrenci ve Profesyonel Kategorileri İçin)
1- E. Sertaç ERSAYIN
2- Arni AROMAA
3- Berna ERBİLEK
4- Can YALMAN
5- Olaf BARSKI
6- Ömer Faruk YAKUPOĞLU
7- Tolga BERKAY
8Madde 7 – Yarışmaya katılacak tasarımların projelerin değerlendirilmesi ve ödül
alacak tasarımların belirlenmesi aşağıda yeralan hususlar çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.
a. Birinci aşamada her kategoriden jüri üyelerince uygun görülen yeterli sayıda
proje, ikinci aşamaya katılmak üzere değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve
yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek tasarımların
gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden geliştirilmesi istenecektir.
İkinci aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru “www.ceramicsdesign.org” web
sitesinden yapılacaktır.
b. İkinci aşamada ödül alacak tasarımlar jüri üyelerince tekrar değerlendirilecek ve
ödül almaya hak kazanan tüm projeler belirlenecektir. Tüm ödül alan projeler
ödül töreninde ilan edilecektir.
c. Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak
yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme ve
değiştirme hakkına sahiptir.
Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kategorisi:
• Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
• Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
• Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında
Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması)
• Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
• Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme
Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu
Olması)
• Taşıdığı İhracat Potansiyeli
9Profesyonel Kategorisi:
• Taşıdığı İhracat Potansiyeli
• Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
• Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
• Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında
Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması)
• Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
• Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme
Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu
Olması)

ÖDÜLLER
Madde 8 – Seramik Tasarım yarışması ödülleri kategoriler itibariyle aşağıda
belirtilmiştir.
Profesyonel kategori için hem Türkçe hem de İngilizce digital sergi yapılması
öngörülmektedir.
a. Seramik Kaplama Malzemeleri Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü 5.000 TL
b. Seramik Kaplama Malzemeleri Profesyonel Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
c. Seramik Sağlık Gereçleri Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü 5.000 TL
10d. Seramik Sağlık Gereçleri Profesyonel Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Grup
katılımlarında kazanılan ödül; grup tarafından belirlenecek olan grup liderine teslim
edilecektir. Birlik, ödülün grup lideri ve üyeleri arasındaki paylaşımından sorumlu
değildir.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Madde 9 - Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 19 Ocak – 23
Şubat 2015 tarihleri arasında “www.ceramicsdesign.org” web sitesinde açıklanacaktır.
İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar “www.ceramicsdesign.org” web
sitesinde ilan edilecektir. Sadece kazananlar ödül törenine katılabilmelerini teminen
önceden telefonla bilgilendirilendirilecektir.

TASARIM HAKLARI VE GENEL HÜKÜMLER
Madde 10 – Yarışmaya katılacak tasarımlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile
yarışmaya ilişkin genel hükümler aşağıdadır.
a. 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı "Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ye göre, yarışmaya katılan
bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları "yeni ve ayırt edici özelliğe sahip"
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurma ve
tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) "Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi" almaya hakları vardır.
b. Birlik, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri
farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletme hakkını saklı tuttuğu gibi,
yarışmaya katılan tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahip olacaktır.
11c. Yarışmaya katılan bütün tasarımların, fikri mülkiyet hakları yarışmacılara aittir.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği uygun buldukları
projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, Birlik üyelerinin, ödül
alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli
"Öncelik" ve "Ön Alım Hakkı" vardır. Söz konusu projelerin/tasarımların maddi
haklarının devri/satışı söz konusu olduğunda anılan süre boyunca Birlik’e
öncelik tanınacağını katılımcılar kabul ve taahhüt etmişlerdir.
d. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da
birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli
olarak sergileyebilir. Birlik tarafından katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte
duyurulabilir ve yayınlayabilir.
e. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal
sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliğini
bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli
tespitler sonrasında, yarışmacı veya yarışmacıların ödülü iptal edilerek,
kendisine verilenler geri alınır. Yarışmacı bu durumda, Birlik’in ilk yazılı talebi
üzerine, ödülü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda gerekli
hukuki yollara başvurulacaktır.
f. Jüri Üyeleri'nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya
yarışmanın ödül adedinde değişiklik yapılabilir.
g. Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre
vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük
ilgili tasarımcıya aittir.
h. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en
çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan
değişiklik yarışma ilanının yapıldığı “www.ceramicsdesign.org” web sitesinde
duyurulacaktır.
i. İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri
münhasıran yetkilidir.
12j. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul
etmişlerdir

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi : 3 Kasım 2014
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 27 Şubat 2015 (Gece 24:00’a
kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama) : 11 Mart 2015
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 27 Mart 2015 (Gece 24:00’a
kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama) : 9 Nisan 2015
Ödül Töreni Tarihi : 7 Mayıs 2015

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Komite Başkanı : Bahadır KAYAN
Komite Üyesi : Ercüment ARICI
Komite Üyesi : Erdem ÇENESİZ
Komite Üyesi : Özkan AYDIN

SEKRETARYA ADRESİ
Yarışma Sekreteryası OAİB Genel Sekreterliği
Adres Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel 0-312-446 70 39
Faks 0-312-446 96 05/447 01 80
E-Posta yarisma@ceramicsdesign.org
Web www.ceramicsdesign.org
13
Devamı

18 Kasım 2014 Salı

Çağdaş Mimarlığın Dünyaca Ünlü İsimlerinden Sou Fujimoto İstanbul’a Geliyor

Güçlü markaları ve yenilikçi çözümleri ile yapı sektörüne ivme kazandıran Trakya Cam, “Mimarinin Şeffaf Yüzü” sloganıyla bu yıl ilkini düzenleyeceği ‘T Buluşmaları’nı 11 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirecek. Mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörünün önde gelen isimlerinin katılacağı etkinlik kapsamındaki konferansın konuşmacısı çağdaş mimarlığın önde gelen isimlerinden ünlü Japon mimar Sou Fujimoto olacak.

18.11.2014 – Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın ise 6’ncı düzcam üreticisi olan Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin, bu yıl ilkini düzenlediği ‘T Buluşmaları’, yapı sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Trakya Cam’ın “Mimarinin Şeffaf Yüzü” sloganıyla ve Arkitera Mimarlık Merkezi işbirliği ile düzenleyeceği etkinlik 11 Aralık 2014, Perşembe günü     İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerinin katılacağı etkinlik kapsamında düzenlenen konferansın konuşmacısı ise ünlü Japon mimar Sou Fujimoto olacak.
Çağdaş mimarlığın önde gelen isimlerinden kabul edilen Sou Fujimoto, mimarlık alanında birçok önemli ödülün de sahibi. “Aradalık-biraradalık”, “geçiş” ve “bir bütün olma” kavramlarını tasarımlarına yansıtan, geçirgen formlara sahip, doğa ile bütünleşen yapılarıyla dikkat çeken mimarın çalışmaları da olgun ve tutarlı olarak değerlendiriliyor.

Sou Fujimoto Hakkında
1971 doğumlu Japon mimar Sou Fujimoto, Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 2000 yılında Tokyo’daki ofisini açtı. 2001’den beri Tokyo Fen Üniversitesi, 2004’ten beri Showa Wemen Üniversitesi ve 2007’den beri de Kyoto Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi veriyor.
Japonya’da yeni mimar kuşağın öne çıkan isimlerinden Fujimoto, kariyerinin ilk günlerinden bu yana kendine güvenli bağımsız bir tavrı benimsedi. Fujimoto, Tokyo’daki  “Tokyo Apartmanı”, Chiba’da “House O”, Hokkaido’da zihinsel özürlü çocuklar için davranış merkezi binası, “7/2 Evi”, “Noboribetsu” küme evi, Kumamoto’da son ağaç ev, Gunma’da “T House”  gibi çalışmalara imza attı.
2007 yılında zihinsel özürlü çocuklar için davranış merkezi binası ile Kenneth F. Brown Mimarlık Tasarımı Ödülleri’nden Mansiyon kazandı. 2006 yılında zihinsel özürlü çocuklar için tasarladığı davranış merkezi binası ile AR Ödülleri’nde Büyük Ödül’e, “7/2 Evi” ile Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. 2006 yılında Tokyo Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Odası’nın Ev Yarışması’nda Altın Ödül ile onurlandırıldı. Yine 2006 yılında, Kumamoto’nun Ağaç Ev Yarışması’nda birinci oldu. 2008 yılında Barcelona’da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali’nde “Final Wooden House” ile Konut Kategorisi Birincisi oldu.

Çağdaş mimarlığın öne çıkan isimlerinden Sou Fujimoto'nun son dönem pratikleri arasında;
•         Final Wooden House, Kumamoto, 2005-08
•         N House, Oita, 2008
•         House before House, Utsunomiya, 2009
•         Tokyo Apartment, Tabashi-ku, Tokyo, 2006-10
•         House K, Nishinomiya, Hyogo, Japan, 2011-2013  
•         Serpentine Gallery Pavilion, London, 2013
•         Bus Stop, Krumbach, Austria 2014 bulunuyor.

Devamı

34.İstanbul Film Festivali Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 11’inci kez Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul Film Festivali’nin 34’üncüsü, 4-19 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak. 34. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek, Türkiye’den sinemacıları uluslararası profesyoneller ile bir araya getiren Köprüde Buluşmalar 2015 yılında 10’uncu yılını kutlayacak!

Uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projeleri ile yapımı devam eden filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı Köprüde Buluşmalar kapsamında Film Geliştirme ve Yapım Aşaması Atölyeleri’nin yanı sıra sinema profesyonellerine yönelik birçok panel, sinema dersi ve forum da düzenlenecek. Köprüde Buluşmalar Atölyeleri’nin kazananları 16 Nisan Perşembe gecesi düzenlenecek Köprüde Buluşmalar Ödül Resepsiyonu’nda açıklanacak. Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonları’nın işbirliği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle oluşturulan Türkiye-Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu’nun destekleyeceği isimler de yine aynı resepsiyonda duyurulacak.

Film Geliştirme Atölyesi’ne son başvuru tarihi 12 Ocak. Yapım Aşaması Atölyesi ile Türkiye-Almanya Ortak Yapım Film Projesi Geliştirme Fonu’na başvuruları ile ilgili ayrıntılar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Film Geliştirme Atölyesi’ne başvurular için son gün 12 Ocak

15-16 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek Film Geliştirme Atölyesi yönetmen, senarist ve yapımcılara uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projelerinin ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirmek ve yapım sürecini başlatmak için gerekli desteği bulmalarına olanak yaratmayı amaçlıyor.

Korku, fantastik, komedi gibi farklı türlere de açık olan başvurular arasından seçilecek projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları için her yıl verilen ön hazırlık aşaması ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak bu yıl kapsamlı bir çalışma yapılacak. Ön çalışmanın ardından yönetmen, yapımcı ve/veya senaristler uluslararası yapımcı, dağıtımcı, fon, market ve yayın kurumu temsilcileri ile birebir toplantı yapma fırsatını bulacaklar.

Atölye sonunda TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10.000 dolarlık destek ödülü, Melodika Ses Post Prodüksiyon Ödülü, Fransız Ulusal Sinema Merkezi CNC’nin 10.000 avroluk ödülü ve Akdeniz Film Enstitüsü MFI’nin Senaryo Atölyesi Ödülü, uluslararası jürinin değerlendirmesinin ardından sahiplerini bulacak.

Atölye başvuruları 12 Ocak Pazartesi akşamına kadar yapılabilir. Yönetmelik ve başvuru adımları film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar adresinden temin edilebilir.

Köprüde Buluşmalar filmleri 2014 yılında uluslararası  festivallerdeydi

Köprüde Buluşmalar filmleri, geçen yıllarda olduğu gibi 2014’te de birçok uluslararası festivalde yer aldı, ödüller kazandı. Kutluğ Ataman’ın, dünya prömiyerinin 64. Berlin Film Festivali'nde yapan filmi Kuzu, Avrupa Film Akademisi tarafından 2014 yılının en iyi 50 filminden biri olarak seçildi. Köprüde Buluşmalar filmlerinden, Zeynep Dadak ve Merve Kayan’ın yönettiği Mavi Dalga, Melisa Önel’in yönettiği Kumun Tadı ve Hüseyin Karabey’in yönettiği Sesime Gel’in de dünya prömiyerleri 64. Berlin Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Erol Mintaş’ın ilk uzun metrajlı filmi Annemin Şarkısı, dünya prömiyerini yaptığı Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Film", Feyyaz Duman ise filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu. Kaan Müjdeci’nin filmi Sivas ise Venedik Film Festivali’nde “Jüri Özel”, Abu Dhabi Film Festivali’nde ise “En İyi Senaryo” ödüllerini kazandı. Filmdeki performansıyla beğeni toplayan Doğan İzci de Abu Dhabi Film Festivali’nin “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Köprüde Buluşmalar filmleri, ulusal festivallerde de pekçok ödül kazandı. Kuzu, Annemin Şarkısı ve Sivas gibi prömiyerini yurtdışında yapan filmlerin ulusal arenada kazandıkları başarıların yanı sıra, Esra Saydam ile Nisan Dağ'ın yönettiği Deniz Seviyesi ve Nesimi Yetik’in yönettiği Toz Ruhu filmleri de özellikle Adana Altın Koza Film Festivali’nden aldıkları ödüllerle başarıya imza attılar.

Köprüde Buluşmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar
facebook.com/koprudebulusmalar
twitter.com/koprudebulusma

İstanbul Film Festivali’ni takip etmek için:
film.iksv.org
istfilmfest.tumblr.com
facebook.com/istanbulfilmfestivali
twitter.com/istfilmfest15
instagram.com/istfilmfest

Devamı

17 Kasım 2014 Pazartesi

"Görünmeyen" Fotoğraf Sergisi

Sıtkı Kösemen’in fotoğraflarında, portrelerin veya manzaraların barındırdığı toplumsal gerçekliklerin ve hikayelerin izlerini görmek mümkündür. çoğunlukla insanı temel alıp bireylerin varoluşsal durumlarına ve çevreleriyle olan ilişkilerine odaklanarak, sosyolojik bir bakış açısıyla, figürlerinin başından geçen hikâyeleri fotoğraf yoluyla izleyiciye aktarır. Daha önceki çalışmalarında gençlere dair kimlik problemleri ve gelecek kaygıları gibi konuların yanı sıra; toplumumuzda kadınların duruşlarına da değinen sanatçı, onların maruz kaldıkları toplumsal politikalara karşı mücadelelerini fotoğraflarına yansıtır; anı değil, bir anlatıyı yakalayıp insanların çevrelerinde olup bitenleri izleyiciyle buluşturur. “Görünmeyen” (Invisible) adlı yeni projesinde ise, günlük yaşamda maruz kaldığımız imge ve nesne yoğunluğuna dikkat çekerek, bireyin algısının, iradesinin oynadığı rolü ve geliştirdiği tepkiyi ortaya koymayı; gizemli bir sinematografik anlatım üslubu ile öne çıkarıyor. Kurgusal olmayan bir süreç sonucu çektiği fotoğraflarda, topluma uygulanan baskı, şiddet ve oluşmuş ile olan ön yargı, bir görsel gizlilikte / çeşitlilikte; siyasi, ekonomik, kültürel bir kabullenme veya reddediş halinde; ve tasarlanmış bir kurgu-hikaye olarak izleyiciyi etkisi altına alıyor.

30.10.2014-29.11.2014 arası gezilebilecek sergi Sanatorium'da
Devamı